Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl – statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

„Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl”, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, powołanym zgodnie
z przepisem kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego (zwanym dalej KPK).

Art. 2

 1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl”.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „uBIBLIJNIEni.pl”.
 3. Pierwsza litera w nazwie „uBIBLIJNIEni.pl” jest mała (u), kolejne dziewięć liter jest wielkich (BIBLIJNIE), następne dwie są małe (ni), a po nich następuje kropka i dwie małe litery (pl).

Art. 3

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w: Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin.

Art. 4

 1. Stowarzyszenie posiada kanoniczną osobowość prawną i podlega nadzorowi
  i kierownictwu władzy kościelnej, zgodnie z przepisem kan. 323 KPK.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

Patronem Stowarzyszenia jest św. Hieronim.

Art. 6

 1. Stowarzyszenie, jako organizacja o zasięgu diecezjalnym, może działać na terenie poszczególnych parafii i innych instytucji kościelnych za zgodą odpowiedniej władzy kościelnej.

Art. 7

Dla pełniejszego realizowania swojej misji Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę
z innymi organizacjami o podobnych celach – krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art. 8

Celem „Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl” jest ukazywanie centralnego miejsca Słowa Bożego w życiu Kościoła, zwłaszcza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także „biblijna animacja całego duszpasterstwa” (Verbum Domini 73), rozumiana jako ubiblijnienie.

Art. 9

Zadaniami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. ubiblijnienie już istniejących form duszpasterskich,
 2. tworzenie nowych form przekazu przesłania biblijnego, zwłaszcza do osób zamieszkujących diecezję zielonogórsko-gorzowską, i formacja tych osób,
 3. budzenie i pogłębianie świadomości bogactwa jakie niesie ze sobą przesłanie biblijne,
 4. upowszechnianie Pisma Świętego, zachęcanie do czytania i pogłębiania rozumienia jego treści, zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego,
 5. ożywianie szeroko rozumianej kultury biblijnej oraz przybliżanie i promocja miejsc biblijnych,
 6. propagowanie wartościowych postaw w oparciu o postaci biblijne,
 7. inna działalność określona w Ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 jako społeczno-kulturalna, oświatowo-wychowawcza i charytatywno-opiekuńcza.

Art. 10

Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

 1. organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów, kursów, dni skupienia
  i rekolekcji o profilu biblijnym,
 2. organizowanie i promowanie pielgrzymek biblijnych – krajowych i zagranicznych,
 3. organizowanie konkursów, olimpiad i wystaw biblijnych,
 4. organizowanie wyjazdów, gier i zabaw o charakterze biblijnym,
 5. prowadzenie niedzieli biblijnych w parafiach,
 6. organizowanie koncertów i innych większych wydarzeń o charakterze biblijnym,
 7. tworzenie miejsc formacji biblijnej,
 8. działalność szkoleniową w zakresie formacji biblijnej, m.in. naukę języków biblijnych,
 9. czerpanie z bogactwa nauczania Kościoła powszechnego, a także biskupów
  i innych duchownych, zwłaszcza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w zakresie nauczania biblijnego,
 10. tworzenie nowych biblijnych programów duszpasterskich i ubiblijnianie już istniejących oraz promocja materiałów biblijnych – współpraca z wydawnictwami,
 11. opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego (w formie pisanej oraz w formie filmów i audycji), uwzględniających potrzeby duszpasterskie, głównie w zakresie przepowiadania, katechizacji oraz osobistego i wspólnotowego rozważania Biblii
 12. wykorzystanie przestrzeni wirtualnej jako miejsca do formacji i informacji,
 13. wykorzystanie wszelkiego rodzaju nowości technicznych (w tym środków społecznego przekazu) do przekazywania treści biblijnych szerokiemu gronu odbiorców – współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami (prasa, radio, telewizja),
 14. prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. w formie sklepu biblijnego,
  z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową,
 15. wspieranie będących w szczególnej potrzebie chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej
 16. częściowe finansowanie pielgrzymek do Ziemi Świętej dla alumnów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu,
 17. współpracę z instytucjami, zwłaszcza kościelnymi, które realizują lub pomogą zrealizować cele Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby duchowne i osoby świeckie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do innych organizacji kościelnych.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: liderów, zwyczajnych, honorowych
  i wspomagających.
 4. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mogą zobowiązać się do wpłacania rocznej stawki na rzecz Stowarzyszenia. Nie jest to jednak warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu. Organem uprawnionym do określenia wysokości składek członkowskich jest Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 12

Członkowie liderzy, w dalszej części zwani liderami, to osoby, które pragną realizować cele Stowarzyszenia w ustalonych przez Zarząd dziedzinach duszpasterstwa – we współpracy
z Biskupem Diecezjalnym.

Art. 13

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby, które wykazują się szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego oraz aktywnością na rzecz realizowania celów Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla krzewienia duchowości i kultury biblijnej, a także dla samego Stowarzyszenia przez pracę lub ofiarność na jego rzecz.

Art. 15

Członkami wspomagającymi mogą zostać osoby, które zadeklarują na piśmie gotowość samodzielnego pogłębiania wiedzy biblijnej w celu wykorzystywania jej w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym oraz zgłoszą swój akces do Stowarzyszenia.

Art. 16

 1. Lider ma obowiązek:
 1. obecności i aktywnego uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach Walnego Zebrania,
 2. zabiegania o ponadprzeciętną własną formację biblijną,
 3. troszczenia się o formację biblijną podległych mu członków zwyczajnych,
 4. organizowania działań mających na celu ubiblijnianie duszpasterstwa, zwłaszcza
  w dziedzinie, do której został wyznaczony,
 5. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Lider ma prawo:
 1. głosu czynnego i biernego,
 2. aktywnego udziału we wszelkich formach duszpasterstwa organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach ustalonych przez Zarząd,
 3. doboru do współpracy członków zwyczajnych,
 4. korzystania ze środków finansowych Stowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych,
 5. otrzymywania stosownych przywilejów finansowych w korzystaniu z płatnych rzeczy i usług oferowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem przygotowanym przez Zarząd,
 6. otrzymywania wynagrodzenia za wykonywane posługi, zgodnie z regulaminem przygotowanym przez Zarząd.

Art. 17

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. aktywnej współpracy z liderem,
 2. troszczenia się o poziom swojej formacji biblijnej,
 3. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. zapoznania się z wizją działania Stowarzyszenia w dziedzinie, w której jest zaangażowany,
 2. korzystania ze środków finansowych Stowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych, za wiedzą i zgodą lidera, zgodnie z odrębnym regulaminem.
 3. czynnego i biernego prawa wyborczego Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 3. skreślenia z listy członków z powodu zaniechania aktywności na rzecz Stowarzyszenia, co podlega ocenie Zarządu, dla której kryteria wyznacza odrębny regulamin.
 1. Członek Stowarzyszenia podlega wydaleniu ze Stowarzyszenia w przypadku:
 1. postępowania lub prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia,
 2. w sytuacji ekskomuniki nałożonej wyrokiem, dekretem lub zadeklarowanej.
 1. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Zarządu.

Art. 19

Z ramienia władzy kościelnej opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje wybrany przez Stowarzyszenie duchowy doradca, zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego, zgodnie
z przepisem kan. 324 §2 KPK.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Art. 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków-liderów i członków zwyczajnych,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 21

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Art. 22

 1. Walne Zebranie liderów i członków zwyczajnych zwołuje Zarząd raz
  w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy 1/3 ogółu liderów lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Do zadań Walnego Zebrania należy w szczególności:
 1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. wybieranie spośród członków Stowarzyszenia Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4. uchwalanie projektu zmian Statutu Stowarzyszenia.
 1. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy jego członek, wybrany przez zebranie, zwykłą większością głosów.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych.

Art. 23

 1. W skład Zarządu wchodzą:
 1. Przewodniczący,
 2. Wiceprzewodniczący,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Członek.
 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, następuje w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 2. Wybrany Przewodniczący obejmuje swą funkcję po zatwierdzeniu wyboru przez Walne Zebranie.
 3. Funkcje i zadania w Zarządzie jego członkowie ustalają we własnym gronie.
 4. Członkowie Zarządu mają prawo otrzymywać wynagrodzenie za zarządzanie Stowarzyszeniem oraz za wykonywane dodatkowe posługi, zgodnie z regulaminem przygotowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

Art. 24

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o utracie członkostwa,
 3. składanie biskupowi diecezjalnemu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania,
 5. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 6. tworzenie uchwał i regulaminów,
 7. zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia.
 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości jego członków.

Art. 25

 1. Przewodniczący Zarządu:
 1. reprezentuje Zarząd i Stowarzyszenie w diecezji, kraju i za granicą,
 2. kieruje pracami Zarządu zgodnie ze Statutem,
 3. podpisuje dokumenty Stowarzyszenia, w tym finansowe, w zakresie zwykłego zarządu, określonego w odrębnym regulaminie Stowarzyszenia.
 1. Ta sama osoba może pełnić nieprzerwanie funkcję przewodniczącego przez nieograniczoną liczbę kadencji.

Art. 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków-liderów, wybranych przez Walne Zebranie z zachowaniem zasady zapisanej w art. 22 ust. 1.
 2. Komisja Rewizyjna:
 1. ocenia i sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu,
 2. wnioskuje o udzielenie absolutorium przez Walne Zebranie dla Zarządu.

Art. 27

Zarząd może zatrudniać pracowników do obsługi administracji i księgowości oraz inne osoby, szczególnie do prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art. 28

 1. Dzieło ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych i otwierania kont bankowych.
 2. Środki, na realizację celów statutowych, pochodzą:
 1. z dobrowolnych składek członkowskich,
 2. z subwencji, dotacji, spadków i darowizn osób fizycznych i prawnych,
 3. z dobrowolnych ofiar i zbiórek,
 4. z własnej działalności wydawniczej, gospodarczej, szkoleniowej.

Art. 29

 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są wspólnie dwóch spośród 5 członków Zarządu: Przewodniczący i wiceprzewodniczący, Przewodniczący i skarbnik lub wiceprzewodniczący i skarbnik.
 2. Na zadysponowanie majątkiem Stowarzyszenia przekraczającym kwotę 20.000 PLN, wymagana jest zgoda większości Zarządu.
 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa regulamin opracowany przez Zarząd.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Art. 30

 1. Statut Katolickiemu Stowarzyszeniu uBIBLIJNIEni.pl podlega zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego, który zatwierdza również zmiany.
 2. Inicjatywę zmian Statutu posiada Walne Zebranie oraz Zarząd.
 3. Projekt zmian Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych.

Art. 31

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów
 2. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd lub wskazany przez niego likwidator, majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany zgodnie z wolą ofiarodawców lub na rzecz instytucji o podobnym profilu działalności po aprobacie Biskupa Diecezjalnego.